Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την σύνταξη φακέλου αντιρρήσεων δασικών χαρτών του κτηματολογίου. Στα πλαίσια της σύνταξης του φάκελου των αντιρρήσεων, εκπονεί προμελέτη φωτοερμηνείας, και στη συνέχεια, εφόσον διαπιστωθεί από τη σχετική προεκτίμηση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εκπόνησης πλήρους μελέτης φωτοερμηνείας, ακολουθεί την σύνταξη αυτής. Δεν εκπονείται μελέτη φωτοερμηνείας (επιβαρύνοντας με περιττά έξοδα) για την απόδειξη του μη δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης, αν από την αρχική εκτίμηση δεν προκύψουν τα απαραίτητα στοιχεία επιστημονικής και πλήρους τεκμηρίωσης του μη δασικού χαρακτήρα της έκτασης.

Συνεπώς αν από τα στοιχεία της προεκτίμησης δεν προκύψουν θετικά και ευνοϊκά στοιχεία για την περεταίρω σύνταξη της μελέτης φωτοερμηνείας, η παροχή υπηρεσιών μας περιορίζεται στην άσκηση των αντιρρήσεων και την σύνταξη του φακέλου συνεκτιμώντας και περιλαμβάνοντας σε αυτόν όλα τα λοιπά διαθέσιμα (ευνοϊκά) στοιχεία, παρέχοντας συγχρόνως κατευθύνσεις και συμβουλές. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον προκύψουν θετικά στοιχεία, συντάσσεται η μελέτη φωτοερμηνείας, που είναι απαραίτητη, ώστε να υποστηριχτούν οι αντίστοιχες θέσεις στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων με παρουσία τεχνικού συμβούλου.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο αντιρρήσεων: Αντικείμενο αντιρρήσεων αποτελεί μόνο ο χαρακτηρισμός των απεικονιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων και όχι τα τυχόν εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών. Κατά την διαδικασία της υποβολής αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών, δεν επιτρέπεται να τεθούν η να προβληθούν θέματα ιδιοκτησίας ούτε να θιγούν δικαιώματα του Δημοσίου η ιδιωτών.

Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων (ενστάσεων): Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν όλοι όσοι διαφωνούν με τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης, εντός του Δασικού Χάρτη και έχουν έννομο συμφέρον πάνω στην έκταση αυτή.

Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων: Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται εντός 45 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη. Για τους κατοίκους εξωτερικού προβλέπεται πρόσθετη προθεσμία 20 ημερών (ΦΕΚ 249/Α/25-5-2011).

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αντιρρήσεων: Για την υποβολή αντίρρησης επί του Δασικού Χάρτη από κάθε ενδιαφερόμενο, θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 ·  Συμπληρωμένο έντυπο αντίρρησης (χορηγείται στο Γραφείο ανάρτησης, στα Κ.Ε.Π., στα Δημοτικά Καταστήματα και από την εταιρεία μας)

·   Αποδεικτικό έννομου συμφέροντος (π.χ. τίτλος)

·   Πίνακας με τις συντεταγμένες των κορυφών της έκτασης για την οποία υποβάλλεται αντίρρηση (στην ουσία πρόκειται για τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο μπορεί να γίνει από την εταιρεία μας)

·   Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου. O καθορισμός του ειδικού τέλους (ΦΕΚ 24/Β/20-1-2011) είναι ανάλογο της έκτασης του τεμαχίου για το οποίο υποβάλλονται αντιρρήσεις και δίνεται αναλυτικά στον επόμενο πίνακα.

Εμβαδόν τεμαχίου για το οποίο                            Ύψος (τιμή)
υποβάλλεται αντίρρηση                                          Παραβόλου

Από 1 τ.μ. έως και 1.000 τ.μ.                                      50,00 €
Από 1.001 τ.μ. έως και  5.000 τ.μ.                            150,00 €
Από 5.001 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ.                           500,00 €
Από 20.001 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ.                    1.000,00 €
Από 100.001 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ.                  2.000,00 €
Άνω των 300.001 τ.μ.                                            4.000,00 €
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των αντιρρήσεων οι προαναφερόμενες τιμές του παραβόλου μειώνονται κατά 10%.

Επικουρικά στοιχεία για την υποβολή αντιρρήσεων: Εκτός από τα υποχρεωτικά στοιχεία κατά την υποβολή των αντιρρήσεων κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα:

·   Να δηλώσει αν επιθυμεί ή όχι να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύμβουλο με βάση το άρθρο 10 παρ. ιστ του Π.Δ. 344/2000. Τεχνικοί Σύμβουλοι στις διαδικασίες αυτές είναι αποκλειστικά Δασολόγοι μελετητές. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με έμπειρους Δασολόγους που εξειδικεύονται στους Δασικούς Χάρτες και στο Δασικό Κτηματολόγιο.

·   Να επισυνάπτει και να συνοδεύει στην αντίρρησή του, με στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του για το δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.) τον οποίο αμφισβητεί.