Φωτοερμηνείες

ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει φωτοερμηνείες χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες αεροφωτογραφίες από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού Γ.Υ.Σ., το ΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος Ο.Κ.Χ.Ε. Η μελέτη φωτοερμηνείας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξακρίβωση ή την απόδειξη κάποιων καταστάσεων σε περασμένα έτη. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών και την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων κατάλληλων για :

·   Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων ή προσθηκών, για την περαιτέρω υπαγωγή τους στον Ν. 4178/2013,

·   Για την επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών και την εξακρίβωση ορίων σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης,

·   Την απόδειξη ύπαρξης ή μη δρόμων, μονοπατιών, ρεμάτων κ.τ.λ.

·   Την βεβαίωση ύπαρξης κτίσματος προ του 1955,1975

·   Για την υποβολή αντιρρήσεων στο Κτηματολόγιο σε περιοχές ανάρτησης δασικών χαρτών,

·   Για την υποβολή ενστάσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.