Αυθαίρετα Βεβαιώσεις Μηχανικού

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν αυτοψία και έλεγχο στο ακίνητό σας. Η εταιρία μας εκδίδει βεβαιώσεις εντός 24ώρου (εφόσον διατίθενται σχέδια της πολεοδομίας του ακινήτου).