Διορθώσεις Πράξεων Εφαρμογής

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ  ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ένταξη περιοχών στο Σχέδιο Πόλης γίνεται πρώτα η κτηματογράφηση και συγκεντρώνονται οι δηλώσεις ιδιοκτησίας, ακολούθως εκπονείται η μελέτη πολεοδόμησης και εγκρίνεται το ρυμοτομικό σχέδιο και τέλος κυρώνεται η Πράξη Εφαρμογής με την οποία τα οικόπεδα αποκτούν εκτός από την τελική τους μορφή και τίτλο κτήσεως. Σε κάθε στάδιο της μελέτης ο ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλλει ένσταση μετά από κάθε Ανάρτηση.

Απαραίτητα στοιχεία:

·   Αντίγραφα του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα της Πράξης.

·   Ο τίτλος ιδιοκτησίας και το τοπογραφικό διάγραμμα.

·   Ένσταση σε λανθασμένες εγγραφές.

Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής μπορεί να γίνει εφόσον τεκμηριωθεί απόλυτα ότι τα όρια της αρχικής ιδιοκτησίας δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά ή ότι υπάρχει σφάλμα καταχώρισης των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή του τίτλου κτήσεως του ακινήτου. Επίσης Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής γίνεται όταν δεν έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και το οικόπεδο εμφανίζεται ως «Αγνώστου ιδιοκτήτη».

Η εταιρεία μας, για τις διορθώσεις των κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής, ακολουθεί τα παρακάτω βήματα  :

·   Παραλαβή αντιγράφων των  εγγράφων και σχεδίων που έχει ο ενδιαφερόμενος.

·   Συγκέντρωση στοιχείων από Πολεοδομικό και Κτηματολογικό Γραφείο (εάν η περιοχή είναι ενταγμένη στο Εθνικό  Κτηματολόγιο),

·   Υποθηκοφυλακείο.

·   Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος στο σύστημα συντεταγμένων της Πράξης Εφαρμογής και στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87

·   Μελέτη φακέλου και επίλυση προβλήματος.

·   Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης για την αιτιολόγηση της αιτούμενης μεταβολής.

·   Οργάνωση  του φακέλου που θα κατατεθεί στο  αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο.

·   Παρακολούθηση της πορείας του φακέλου μέχρι την κύρωση της Διορθωτικής Πράξης και την εγγραφή της στα Βιβλία του
Υποθηκοφυλακείου ή την καταχώρισή της Εθνικό Κτηματολόγιο.

·   Απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση φακέλου για σύνταξη διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής

 •  Αίτηση προς την πολεοδομία (με αντίγραφο ταυτότητας).

•  Τίτλο (οριστικό συμβόλαιο της ιδιοκτησίας) σε επικυρωμένο αντίγραφο με πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού και το διάγραμμα που τον συνοδεύει.

•  Δηλώσεις ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών, που ήταν κύριοι κατά την κύρωση (ή μεταγραφή) της πράξης εφαρμογής.

•  Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας, από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

•  Πιστοποιητικά Βαρών και μη Διεκδικήσεων, από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

•  Πιστοποιητικό ή Αντίγραφο μερίδας των ιδιοκτητών κατά την ημερομηνία ελέγχου εισφορών, από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Στην περίπτωση που είναι αρκετές οι εγγραφές και δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ελέγχου εισφορών από τον αρμόδιο υπάλληλο, τότε αντ’ αυτών πρέπει να υποβληθεί Βεβαίωση Έρευνας δικηγόρου ή μηχανικού.

•  Αντίγραφο της σελίδας του πίνακα και του διαγράμματος, όπου περιγράφεται η ιδιοκτησία

•  Έκθεση Εφαρμογής τίτλων από μηχανικό αναλόγου ειδικότητας (στην περίπτωση διόρθωσης αγνώστου ιδιοκτήτη ή όπου απαιτείται).

•  Πιστοποιητικό Κτημ. Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων (που αντιστοιχεί στα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων σε περιοχή Κτηματολογίου), από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

•  Πράξη διόρθωσης (πίνακα διορθωτικής πράξης εφαρμογής σε φωτοτυπία και σε ψηφιακή μορφή και όπου απαιτείται διορθωμένο διάγραμμα πράξης εφαρμογής και διορθωμένο πίνακα συντεταγμένων).

•  Κτηματογραφικό απόσπασμα από ΟΚΧΕ για περιοχές όπου εκπονείται Κτηματολόγιο.

 

Επιπλέον σε περιοχές όπου εκπονήθηκε Κτηματολόγιο

·   Πιστοποιητικό Μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης, από το Κτηματολογικό Γραφείο.

·   Πιστοποιητικό κτημ. Εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων, που να αντιστοιχούν σε πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών κατασχέσεων και διεκδικήσεων (από το Κτηματολογικό Γραφείο).

·   Πιστοποιητικό κτημ. Εγγραφών φυσικού ή νομικού προσώπου (από το Κτηματολογικό Γραφείο).