Χωρικές Μεταβολές

ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2664/1998 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που με την εγγραπτέα πράξη επέρχεται γεωμετρική μεταβολή συνυποβάλλεται με την οικεία αίτηση για την εγγραφή της πράξης, ενημερωμένο κτηματογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η εν λόγω μεταβολή. Η γεωμετρική μεταβολή μπορεί να αφορά ενδεικτικά:

·   Συνένωση γεωτεμαχίων

·   Κατάτμηση γεωτεμαχίων

·   Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης κάθετων ιδιοκτησιών

·   Σύσταση / κατάργηση δουλειών διόδου

·   Σύσταση μεταλλείου

·   Διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 2664/1998

Κάθε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής των ορίων ενός γεωτεμαχίου είναι διαφορετική. Κατά γενικό κανόνα όμως αυτά τα σφάλματα οφείλονται συνήθως σε υποβολή λανθασμένης δήλωσης από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή σε υποβολή λανθασμένης δήλωσης από έναν όμορο ιδιοκτήτη. Η διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου στις περιοχές που λειτουργεί το κτηματολόγιο, απαιτεί πλήρη νομική και τεχνική τεκμηρίωση της αιτούμενης μεταβολής. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διόρθωση της λανθασμένης καταγραφής εργαζόμενη ως εξής :

·   Συγκέντρωση στοιχείων από Κτηματολογικό Γραφείο, Υποθηκοφυλακείο, αρχεία Συμβολαιογράφων, άλλες υπηρεσίες.

·   Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε ΕΓΣΑ ΄87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τις χωρικές μεταβολές του Εθνικού Κτηματολογίου.

·   Προσδιορισμός διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος σε συνεργασία με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του πελάτη.

·   Υπολογισμός της χωρικής μεταβολής.

·   Υπολογισμός των νέων εμβαδών.

·   Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης για την αιτιολόγηση της αιτούμενης μεταβολής.

·   Οργάνωση φακέλου για την κατάθεση αίτησης διόρθωσης στο Κτηματολογικό Γραφείο ή την κατάθεση αγωγής στο αρμόδιο Δικαστήριο