Τοπογραφικά Διαγράμματα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για:

·   Έκδοση Αδειών Δόμησης κτηρίων, επαγγελματικών χώρων, περιφράξεων

·   Φωτοβολταϊκά συστήματα ή για άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

·   Συμβολαιογραφικές πράξεις

·   Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής

·   Σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, αποτυπώσεις 2d ή 3d

Επίσης, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες για :

·   Καθορισμό αιγιαλού και παραλίας

·   Κτηματογραφήσεις, σύνταξη κτηματογραφικών διαγραμμάτων

·   Ίδρυση και παρακολούθηση δικτύων μικρομετακινήσεων

·   2d  ή 3d αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

·   Σύνταξη πίνακα χωματισμών, οριζοντιογραφιών, μηκοτομών, και διατομών

·   Μετρήσεις φωτοσταθερών για την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών

·   Ίδρυση τριγωνομετρικών και χωροσταθμικών δικτύων (reper)

·   Υψομετρικές μελέτες – Χωροσταθμήσεις

·   Εφαρμογές G.P.S. – Αποτυπώσεις real time kinematic, static, κ.τ.λ.

·   Αποτυπώσεις οπτικής ίνας, as built

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

·   Οριοθετήσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων

·   Οριοθετήσεις αγροκτημάτων,  υλοποίηση αναδασμών στο έδαφος

·   Οριοθέτηση ρέματος

·   Οριοθέτηση αιγιαλού

·   Χάραξη θεμελίων, κτιριακών εγκαταστάσεων, περιβάλλον χώρου

·   Χαράξεις οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων με GPS σε πραγματικό χρόνο (RTK), με γεωδαιτικό σταθμό και χωροβάτη ακριβείας για υψόμετρα.

·   Χαράξεις οπτική ίνας

·   Χαράξεις φωτοβολταϊκών σταθμών και αιολικών πάρκων