Βυθομετρήσεις

Εργασίες βυθομέτρησης για τη συλλογή των στοιχείων και των δεδομένων, που χρειάζονται προκειμένου να εξαχθούν πληροφορίες για το βυθό. Η πραγματοποίηση των μετρήσεων γίνεται με τη χρήση ψηφιακού βυθομέτρου ακριβείας που τοποθετείται σε βάρκα και συνδέεται με δέκτη GPS.
Σύνταξη Τοπογραφικού Υδρογραφικής Αποτύπωσης προκειμένου να υλοποιηθεί σωστά οποιαδήποτε κατασκευή λιμενικών έργων. Σε ένα τέτοιου τύπου τοπογραφικό συνδυάζονται τα δεδομένα των βυθομετρήσεων με τα δεδομένα υψομετρίας και την αποτύπωση της παράκτιας περιοχής, καθώς και οι όποιοι περιορισμοί τίθενται από τις προδιαγραφές του εκάστοτε έργου.