Αεροφωτογραφήσεις Ορθοφωτοχάρτες

Η εταιρεία μας διαθέτει το αερομοντέλο Ebee της εταιρείας Sensefly. Το Ebee μπορεί να καλύψει κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, ανάλογα την απαιτούμενη ανάλυση (και κατ’ επέκταση του ύψους πτήσης) τις παρακάτω εκτάσεις:
PINAKAS_.xlsx

 

 

 

 

 

 

Η προς αποτύπωση περιοχή μπορεί να καλυφθεί με μία η περισσότερες πτήσεις ανάλογα το εμβαδόν της και την απαιτούμενη ανάλυση του ορθοφωτοχάρτη. Το Ebee έχει αποδειχθεί κατάλληλο για τις παρακάτω εφαρμογές:

•  Δημιουργία γεωαναφερόμενων ορθοφωτοχαρτών με μετρητική ακρίβεια μικρότερη των 10cm, true-orthos

•  Δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους και αναγλύφου (DTM, DSM)

•  Εφαρμογές κτηματολογικών αποτυπώσεων

•  Αποτυπώσεις για επεκτάσεις πόλεων, υδραυλικών έργων, έργων οδοποιίας, αναδασμούς

•  Φωτογραφικές τεκμηριώσεις προβολής για real estate – Marketing

•  Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων

•  Επιθεωρήσεις και μετρήσεις τεχνικών έργων

•  Εργοταξιακή παρακολούθηση, συστηματική παρακολούθηση προόδου κατασκευαστικών έργων (αγωγοί, οδοί, γέφυρες, κτίρια κτλ.)

•  Επιθεωρήσεις και μετρήσεις ενεργειακών εγκαταστάσεων (φωτοβολταϊκά panels, αιολικά πάρκα κλπ)

•  Επιθεώρηση κτιρίων και ειδικών κατασκευών

•  Καταγραφή και τεκμηρίωση  στοιχείων υπέργειων δικτύων κοινής ωφέλειας

•  Εφαρμογές αποτυπώσεων και υπολογισμού όγκων

•  Επιθεώρηση συστημάτων και τεχνικών χαρακτηριστικών σιδηροδρομικών μεταφορών

•  Παρακολούθηση ΧΥΤΑ

•  Διαχείριση δασικών εκτάσεων

•  Παρακολούθηση και συστηματική καταγραφή κάλυψης γης και χρήσεων γης

•  Επίβλεψη δημοτικών ακινήτων και δασικών εκτάσεων

•  Παρακολούθηση ακραίων φαινομένων και καταγραφή των καταστρεπτικών αποτελεσμάτων τους (καταστροφές/ πλημμύρες/ καταιγίδες)

•  Παρακολούθηση/ καταγραφή/ έλεγχος σεισμόπληκτης περιοχής

•  Παρακολούθηση και καταγραφή της ρύπανσης ακτών

•  Παρακολούθηση ακτογραμμών

•  Δημιουργία υποβάθρων για εφαρμογές GIS

•  Δημιουργία ενημερωμένων χαρτών

•  Αποτύπωση απρόσιτων περιοχών

•  Αποτυπώσεις Αs-Built

Κατεβάστε το φυλλάδιο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, παραδείγματα και εφαρμογές:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ